Rivka heeft SMA type 2 en is ambassadeur van het fonds.

Beloningsbeleid

Directie

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2018. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het Prinses Beatrix Spierfonds de Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij het Prinses Beatrix Spierfonds vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 425 punten met een gemiddeld maximaal jaarinkomen van € 117.584,- (1 fte/jaar). Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in 2018 voor de heer J.I. de Ruijter (1 fte/jaar): € 114.075,-. Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven (voor de heer J.I. de Ruijter, met een bedrag van € 146.350,-) binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 189.000,- per jaar. De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Medewerkers

Het fonds hanteert voor de beloning van alle medewerkers een salarisschaal die is afgeleid van de BBRA-schalen. Naast salaris ontvangen de medewerkers 8,33% vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. Het fonds kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen.

Bestuur

Onze bestuursleden bekleden hun bestuursfunctie vrijwillig en zetten zich naast hun bestuursfunctie ook regelmatig actief in voor het fonds.

Lees meer over onze organisatie