Rivka heeft SMA type 2 en is ambassadeur van het fonds.

Beloningsbeleid

Directie

Ons bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2015. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloningen volgen we de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede doelen Nederland en de SBF-code voor Goed Bestuur. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. De weging van de situatie bij het Prinses Beatrix Spierfonds vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 425 punten in de functiegroep “H”, met een maximaal jaarinkomen van €114.247 (1fte/12 mnd). Het jaarinkomen van onze directeur de heer De Ruijter bedroeg €109.993 (1fte/12 mnd) in 2017. Deze beloning blijft binnen de maxima die Goede Doelen Nederland heeft vastgesteld. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht op de staat van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sociale verzekerings- en pensioenpremies deel uit van de bezoldiging.

Medewerkers

Het fonds hanteert voor de beloning van alle medewerkers een salarisschaal die is afgeleid van de BBRA-schalen. Naast salaris ontvangen de medewerkers 8,33% vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. Het fonds kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen.

Bestuur

Onze bestuursleden bekleden hun bestuursfunctie vrijwillig en zetten zich naast hun bestuursfunctie ook regelmatig actief in voor het fonds.

Lees meer over onze organisatie